REGULAMIN PORTALU PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH E-URZĄD ZDUŃSKA WOLA

 

1. Informacje ogólne

 1. Portal dostępny pod adresem https://www.e-urzad.zdunskawola.pl stanowi własność Miasta Zduńska Wola.
 2. Głównym celem utworzenia portalu jest świadczenie usług publicznych na odległość z użyciem środków komunikacji elektronicznej przez Miasto Zduńska Wola.
 3. Wszelkie sugestie, błędy i uwagi związane z funkcjonowaniem portalu należy zgłaszać pod adresem: urzad_miasta@zdunskawola.pl .
 4. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędów za pomocą portalu e-Urzędu powinny zgodnie z art. 63 k.p.a. być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017.570 z późn. zm.).
 5. Dokument elektroniczny uznaje się za dostarczony do Urzędu po dostarczeniu Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), wygenerowanego i odesłanego automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu w systemie teleinformatycznym Urzędu, na skrytkę Interesanta. UPO stanowi urzędowe poświadczenie odbioru w znaczeniu art. 57 §5 pkt 1 k.p.a.

2. Rejestracja użytkownika

 1. W ramach portalu udostępnia się bezpłatne konto Użytkownikowi w ramach usługi "Utwórz konto" na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konto Użytkownika może uzyskać osoba pełnoletnia.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu poprzez stronę portalu formularza rejestracyjnego, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO).
 4. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail przesłany zostanie nadany automatycznie Użytkownikowi login.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności: „Podatki lokalne”, „Gospodarka odpadami” i „Opłaty lokalne”, Użytkownik poprzez funkcjonalność „Moje konto” w zakładce „Mój profil” wybiera opcję „Złóż wniosek o dostęp na podstawie numeru PESEL”. Użytkownik winien zgłosić się z wydrukowanym wnioskiem i ważnym dokumentem tożsamości do Kancelarii Urzędu Miasta (budynek nr 2) w celu weryfikacji danych podanych we wniosku. Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do funkcjonalności „Podatki lokalne”, „Gospodarka odpadami” i „Opłaty lokalne” jest niemożliwy.

3. Treści niedozwolone

 1. Wszelkie treści niezgodne z formułą oraz tematyką portalu mogą zostać uznane przez Administratora za treści niedozwolone.
 2. Zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, niezgodnym z dobrymi obyczajami, niezgodnym z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem zostaną uznane za niedozwolone.

4. Konsekwencje niedozwolonego działania

 1. Zamieszczanie przez Użytkowników portalu treści niedozwolonych, opisanych w pkt. 3  ppkt. 1 i 2 skutkować będzie ograniczeniem dostępu Użytkownika do wybranych funkcji portalu, bądź całkowitym usunięciem jego konta.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 3. Usunięcie konta na życzenie Użytkownika może nastąpić jedynie poprzez kontakt z Administratorem.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach portalu https://www.e-urzad.zdunskawola.pl/ nadawców wiadomości, domen i adresów IP, którzy w sposób niewłaściwy i niezgodny z niniejszym Regulaminem korzystają z portalu.

5. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy portalu ponoszą odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystują bezpłatne konta, w tym za zawartość i formę treści, zamieszczanych przez nich na stronach portalu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Każda kolejna zmiana niniejszego Regulaminu przekazana zostanie Użytkownikom drogą elektroniczną w formie informacji przez Administratora.

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zduńska Wola z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Stefana Złotnickiego 12,
  tel.: 43 825 02 00
  fax: 43 825 02 02
  e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@zdunskawola.pl bądź telefonicznie 43 825 02 82
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Zduńska Wola oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy
  w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a
  w przypadkach wyrażenia zgody na udostępnienie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji publicznej w zakresie obowiązujących przepisów lub innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umów powierzenia, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, usługi informatyczne i inne. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730). W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu bądź do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 RODO;
  2) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;
  3) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, tj. na podstawie umowy posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan także prawo do:
  1) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  2) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.